રાજ્યભરમાં આજે બીજા દિવસે પણ RTOમાં સર્વર ડાઉન, અરજદારો થયાં પરેશાન| VTV Gujarati News

Video Channel: Vtv Gujarati News and Beyond
રાજ્યભરમાં આજે બીજા દિવસે પણ RTOમાં સર્વર ડાઉન, અરજદારો થયાં પરેશાન


Download VTV Gujarati News App at http://goo.gl/2LYNZd

VTV Gujarati News Channel is also available on other social media platforms...visit us at http://www.vtvgujarati.com/

Connect with us at Facebook!
http://www.facebook.com/vtvgujarati/

Follow us on Instagram
http://www.instagram.com/vtv_gujarat...

Follow us on Twitter!
http://twitter.com/vtvgujarati

Join us at LinkedIn
http://www.linkedin.com/company/vtv-...

Video clip liên quan