Soe Thu (စုိးသူ) - Goan You Tal Tha Nge Chin (ဂုဏ္ယူတယ္သူငယ္ခ်င္း)

Server GServer ZDownload MP4
Video Channel: EKZ
ခႏာစဲေသာ္လည္း ေက်ပြန္တယ္အမိေျမအတြက္
ဂုဏ္ယူတယ္ ကုိယ့္သူငယ္ခ်င္း။

Video clip liên quan